བབས་གནས།  དབུ་ངོས།མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན། ཨན་གྲོལ་མ་ལག → བོད་སྐད་ཁ་ལོ་བའི་རྒྱུགས་གཞི།

བོད་སྐད་ཁ་ལོ་བའི་རྒྱུགས་གཞི།

བོད་སྐད་ཁ་ལོ་བའི་རྒྱུགས་གཞི།
  • སྤེལ་དུས།2021-12-11
  • ཆེ་ཆུང་།15.71MB
  • པར་ཐེངས།v1.2
  • སྐད་རིགས།བོད་སྐད།
  • རྩོམ་མཁན།སྐོར་འཁྱམ།
  • ཕབ་གྲངས།


སྐབས་དོན།

བོད་སྐད་ཁ་ལོ་བའི་རྒྱུགས་གཞི།_ངོ་སྤྲོད།

བོད་ཡིག་གི་ཁ་ལོ་བའི་ཡིག་རྒྱུགས་ནི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ལ་གསར་སྤེལ་བྱས་པའི་ཁ་ལོ་བའི་དྲ་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཚན་དང་པོའི་རིགས་གཞུང་བཞི་སྦྱོང་བའི་ཡིག་རྒྱུགས་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁ་ལོ་བའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལ་བོད་དང་།སི་ཁྲོན།མཚོ་སྔོན།ཀན་སུའུ་སོགས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁ་ལོ་བའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རྒྱུགས་གཞིའི་མཛོད་གསར་ཤོས་ཚུད་ཡོད་པ་དང་།བསླབ་ཚན་དང་པོའི་རིག་ཚན་དང་པོའི་སྣ་མང་རྒྱུགས་གཞིའི་མཛོད་དང་སློབ་ཚན་གཉིས་པའི་བརྙན་ལམ་ལག་རྩལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་སོགས་ཀྱང་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། མཉེན་ཆས་ནང་ཁུལ་དུ་བོད་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཉན་ཆོག་པ་དང་བོད་སྐད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ལན་འདེབས་ཆོག་གི་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་མི་ཤེས་པ་དང་།ཡིག་རྨོངས་དང་ཡིག་རྨོངས་དང་།ཞིང་འབྲོག་པ་སོགས་ཀྱིས་སློབ་ཚན་གཅིག་དང་སློབ་ཚན་བཞི་ཡི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སྦྱོང་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་ཡོད་དོ།

རྒྱབ་སྐྱོར།

སྣང་མེད་གཏོང་བ།

བོད་ཡིག་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག

扫码支持
བཤེར་རིས་ནས་དངུལ་སྤྲད་ཆོག་གོ

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

གོངགི་བཤེར་རིས་ནས་འཐབ་ར་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

ཕབ་གནས།

དཔྱད་གཏམ།